برنامه پنل و کارگاه های تخصصی سومین همایش و دومین جشنواره ارتقای کیفیت،آثار محصولات و فعالیت های فرهنگی