برنامه پنل و کارگاه های تخصصی سومین همایش و چهارمین جشنواره ارتقای کیفیت،آثار محصولات و فعالیت های فرهنگی