درباره دبیرخانه  /  شورای سیاست گذاری

فعالیت شوراي سیاستگذاري

دبیرخانه دائمی اتقای کیفیت محصولات وفعالیت های فرهنگی در سال جاری گام های زیر را در برنامه اصلی بصورت جدی در نظر گرفته است.
این دبیرخانه شورای سیاست گذاری را با حضور اعضای زیر تشکیل و هدف اصلی در فعالیت این شورا تعیین جهت گیری های فرایند شکلی ومحتوایی برنامه های دبیرخانه است که با تشکیل جلسات مستمرو نظارت برفعالیت کمیته های مستقر در دبیرخانه راهبر و هدایت کننده فعالیت ها است .


معرفی اعضاي شوراي سیاست گذاري دبیرخانه کیفیت

رديف نام و نام خانوادگی تحصیلات سمت توضیحات
1 جناب آقای دکتر محمود 1 صلاحی رئیس سازمان فرهنگی هنری رئیس دبیرخانه ی کیفیت
2 حجتالاسلام رضا غلامی حوزوی دبیر شورای فرهنگی نهاد رهبری رئیس شورای سیاستگذاری
3 دکتر سید مجید کمالی دکتری فلسفه رئیس مرکز مطالعات فرهنگی قائم مقام رئیس دبیرخانه
4 دکتر حسن خجسته دکتری علوم ارتباطات معاون اسبق برنامهریزی و توسعه صدا و 4 سیما عضو شورای سیاست گذاری
5 دکتر مهدی ناظمی اردکانی دکتری مدیریت دولتی دبیر کارگروه مدیریت کلان دستگاه های فرهنگی عضو شورای سیاست گذاری
6 دکتر محسن میرزایی دکتری مدیریت دولتی دبیر هیئت دولت عضو شورای سیاستگذاری
7 دکتر سید مجید ملکی تبار دکتری مدیریت دولتی قائم مقام آموزش وپژوهش دانشکده صدا 7 وسیما عضو شورای سیاستگذاری
8 دکترمحمد اسحاقی دکتری مدیریت دولتی معاون برنامه ریزی وهماهنگی دبیرخانه 8 شورای عالی انقلاب فرهنگی عضو شورای سیاستگذاری
9 دکتر زهرا سجادی دکتری مدیریت رفتار سازمانی رییس مجمع زنان انقلاب اسلامی عضو شورای سیاستگذاری
10 خانم مریم بیرامی کارشناسی ارشد مدیریت تحول 10 سازمانی مسئول دبیرخانه و همکاری های علمی پژوهشی مرکز مطالعات عضو و دبیر جلسات شورای سیاستگذاری